POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Începând din 25 mai 2018 intră în vigoare noul Regulament european privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”).

Protejarea vieții private a persoanelor fizice care ne încredințează datele lor personale este importantă pentru Cabinetul nostru, după cum acordăm aceeași atenție protejării vieții private a persoanelor fizice ale căror date ne-au fost puse la dispoziție din alte surse, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Politica pentru Protecția Datelor (PPD) a Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  este în acord cu Regulamentul European privind GDPR și ia în considerare drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de către noi.

 

CINE SUNTEM?

Suntem Cabinetul de avocat ALBU Adrian-Nicolae  , cu sediul social înregistrat în România, Aleea Barajul Sadului, nr. 7, bl. M4, sc. D, et. 3, ap. 146, Sector 3, București, specializat în dreptul familiei, dreptul  civil, drept penal, drept administrativ și dreptul afacerilor, care acordă consultanță și asistență juridică persoanelor fizice, române și străine, societăților române și străine în domeniile sale de expertiză. Titularul Cabinetului este Adrian-Nicolae ALBU, avocat înscris în Baroul București.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care identifică sau pot identifica direct sau indirect o persoană. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆ sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră̆ mobil, precum și modulele cookies.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1.Prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;

2.Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3.Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

4.Corecte și actualizate;

5.Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6.Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate și într-un mod care asigură securitate adecvată și protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii.

De asemenea, este de la sine înțeles că am respectat întocmai și vom respecta în continuare secretul profesional și confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  , conform dispozițiilor legale specifice profesiei noastre.

 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt strâns legate de activitatea pe care o exercităm în calitate de avocați. Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

 

Exercitarea activității de avocat se realizează prin oricare din metodele detaliate în legislația specifică ce guvernează această profesie (consultanță și cereri cu caracter juridic, reprezentare sau asistare în fața instanțelor judecătorești sau a altor autorități publice sau organisme jurisdicționale, redactare de acte juridice, etc.).

 

Astfel, categoriile de date pe care le prelucrăm sunt :

Informații personale (precum: nume, prenume, data și locul nașterii, adresa profesională și/sau personală, număr de telefon personal și/sau profesional, număr de fax, adresa de e-mail, funcția pe care o ocupați, experiența profesională, date din CV-uri, etc.);

Date de localizare;

Identificatori online, identificator IP;

Date colectate din surse și / sau date de bază publice (Registrul Comerțului, portalul instanțelor de judecată, site-urile diverselor autorități, etc.);

Categorii de date speciale: precum date privind starea de sănătate, diagnostic, apartenența la sindicate, numere de identificare națională (CNP, seria și numărul cărților de identitate), condamnări penale, infracțiuni).

 

Aceste categorii de date sau o parte a acestora sunt colectate:

fie direct de la Dumneavoastră când ne solicitați servicii juridice, când navigați sau interacționați pe site-ul nostru, când vă oferiți serviciile sau prestați servicii către noi, când transmiteți aceste date în mod voluntar către Cabinetul nostru, în orice formă, precum și în alte situații similare;

fie indirect, de exemplu, în anumite circumstanțe, în exercitarea activității noastre și pentru îndeplinirea anumitor obligații legale putem să colectăm anumite date personale despre Dumneavoastră de la angajatorul Dvs., de la alte societăți, entități, autorități sau persoane fizice.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  .

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele cu caracter personal în măsura permisă sau solicitată de legislația în vigoare, în scopurile următoare:

1.În scopul încheierii, executării și monitorizării diverselor contracte pe care le încheiem în desfășurarea activității noastre;

2.În scopul îndeplinirii activității noastre profesionale (activități de consultanță juridică, de reprezentare în fața instanțelor judecătorești, de redactare de acte juridice, de executare a hotărârilor judecătorești, etc.);

3.În vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă (inclusiv a celor rezultând din legislația specifică profesiei de avocat, legislația contabilă, de arhivare, legislație financiară și fiscală, incluzând legislația referitoare la prevenirea și sancționarea spălării banilor, a evaziunii fiscale, etc.);

4.În scopul comunicării cu Dumneavoastră și al informării cu privire la activitatea Cabinetului, în scop de marketing (transmitere newsletter și publicații juridice editate de Cabinet, invitații la evenimente organizate individual sau în colaborare cu alte entități, promovare, etc.).

 

TEMEIURI DE PRELUCRARE

Operațiunile de prelucrare a datelor sunt efectuate de Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  pe baza unuia din temeiurile următoare:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Cabinetului nostru sau ale unui terț (când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează acestor interese;

Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Cabinetul de avocat  ALBU Adrian-Nicolae  are dedicat în secțiunea „Contacte”, pe site-ul, său un formular cu scopul de a procesa solicitările dumneavoastră.

 

Prin contactarea Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  în orice mod (mail, telefonic, prin formularul de contact de pe site-ul www.albuavocat.ro ) care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Cabinetul nostru. Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  se obligă să nu prelucreze aceste date în alt scop decât acela de a răspunde solicitării Dvs., cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal altor persoane implicate, direct sau indirect, în executarea contractelor pe care le semnăm sau pe care dorim să le semnăm cu Dumneavoastră, inclusiv a contractelor de asistență juridică.

Astfel, putem divulga datele către alți avocați sau forme de exercitare a profesiei cu care (inclusiv alte forme de exercitare a profesiei cu care colaborăm în furnizarea serviciilor) și/sau altor specialiști din domeniul juridic (inclusiv executori judecătorești, mediatori, notari, consilieri în diverse domenii specializate), consultanți sau experți implicați în dosarele pe care le gestionăm și serviciile pe care le acordăm, instanțe judecătorești sau arbitrale, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., părți implicate în cauza Dvs.

 

De asemenea, putem sa dezvăluim datele Dvs. către alte entități în contextul activității Cabinetului nostru (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare, administratori de rețele, furnizori de servicii cloud, de telefonie, partenerii în organizarea unor evenimente, etc.). În aceste situații, Cabinetul va lua măsurile necesare conform Regulamentului pentru a se asigura că datele Dvs. sunt prelucrate de către aceste persoane conform scopului și prin miloacele indicate de Cabinet.

Orice dezvăluire de date se va realiza cu respectarea principiilor și regulilor stabilite în Regulament în sarcina noastră.

 

TRANSFERUL DE DATE IN STRAINATATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurilor Permiselor descrise mai sus.

Cabinetul nu are intenția de a transfera date către state terțe. Însă, în situații excepționale, dacă un astfel de transfer ar fi necesar pentru Scopurile Permise, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile Dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

1.Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și pentru o perioadă ulterioară necesară în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau în fața altor autorități publice sau private ori a organelor jurisdicționale;

2.În stabilirea duratei de păstrare a datelor avem în vedere termenele legale obligatorii (din legislația contabilă, fiscală, de arhivare, etc.);

3.În cazul în care prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământului, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Sub rezerva anumitor dispoziții legale care vă pot limita aceste drepturi sau pot justifica un anumit tip de răspuns din partea Cabinetului nostru, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  le prelucrează:

1.Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem și de a obține copii ale informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2.Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră̆ să fie rectificate dacă sunt inexacte sau îînvechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.

3.Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră̆ , de exemplu atunci cand v-ați retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesara sau este contrară dispozițiilor legale.

4.Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor Dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor Dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică̆ de dumneavoastră̆), în acest caz prelucrarea este restricționata pentru o perioadă care permite operatorului (adică̆ Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae ) să verifice corectitudinea datelor;

prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică̆ dumneavoastră̆) se opune sștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

operatorul (de exemplu, Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  ) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică̆ de Dumneavoastră̆) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

persoana vizată (adică̆ Dumneavoastră̆) a ridicat obiecții procesării, bazate pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  ) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică̆ dumneavoastră̆).

5.Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe consimțământul Dvs. sau pe interesul legitim al operatorului.

6.Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

7.Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor competenta, si anume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  le prelucrează prin adresarea unei simple cereri la adresa de e-mail albu.avocat@gmail.com sau prin posta la adresa București, Sector 3, Aleea Barajul Sadului, nr. 7, bl. M4, sc. D, et. 3, ap. 146. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele Regulamentului, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Cabinetului, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele Regulamentului.

 

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Cabinetului. Cabinetul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținut răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Cabinetul de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  .

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Cabinetului de Avocat ALBU Adrian-Nicolae  dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

 

 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: albu.avocat@gmail.com.